לפרטים נוספים חייגו עכשיו : 03-9437303

"אדית פתרונות תוכנה בע"מ" ח.פ. 514140805

מרחוב אצ"ל 15, ראשון לציון

("החברה")

הואיל    והחברה הינה בעלת כל הזכויות בתוכנת "הכוורת" ("התוכנה") לרבות זכויות יוצרים, זכות שיווק והפצה וכל זכות קניינית אחרת;

והואיל    והלקוח (להלן: "הלקוח" ו/או  "המורשה") מעוניין לקבל רישיון שימוש בתוכנה לצרכיו בלבד;

והואיל    והחברה מסכימה ליתן ללקוח הרשאה לשימוש בתוכנה בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. כללי
 1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו (להלן כולם יחדיו – "ההסכם" או "הרישיון"). בכל מקרה של סתירה יגבר האמור בהסכם זה.
 2. חלוקת ההסכם לסעיפים, ומתן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם נוחות בלבד ואין לייחס להם כל משמעות בפרשנות ההסכם.
 3. לשון ההסכם מנוסחת בלשון זכר לצורך הנוכחות בלבד אולם מתייחסת באופן זהה ושווה לשני המינים גם יחד.
 1. זכויות ובעלות
 2. החברה מספקת רישיון שימוש בתוכנה ואינה מוכרת את התוכנה, והחברה שומרת לה את כל הזכויות אשר לא ניתנות ללקוח באופן מפורש. התוכנה מוגנת על ידי חוקי זכויות יוצרים, סודות מסחריים וחוקים אחרים הנוגעים לקניין רוחני. החברה והמורשים להעניק רישיונות ושירותים מטעמה הינם הבעלים של השם המסחרי, זכויות היוצרים ושאר זכויות קניין רוחני בתוכנה ובכל עותק של התוכנה ו/או בכל גרסה של השירותים. הסכם זה אינו מעניק ללקוח כל זכות לסימני מסחר של החברה.
 3. התוכנה, לרבות כל פיתוח של התוכנה או יישום שנעשו או נוספו לתוכנה בהתאם לדרישת ואיפיון הלקוח, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ויישארו בבעלות החברה בכל מקרה, גם לאחר התקנתם אצל הלקוח. זכויות הלקוח בתוכנה הם לשימוש בלבד בתקופת השירות על פי תנאי הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור הבעלות במידע שיוזן על-ידי הלקוח באמצעות התוכנה במשך תקופת הרישיון הינה של הלקוח.
 4. רישיון זה הנו הרישיון המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות, הזכויות והכוונות הכלולות ברישיון זה כל תנאי או מצג נוסף, בעל פה, בכתב או בדרך אחרת.
 5. הענקת רישיון והגבלות על הרישיון
 6. החברה מעניקה בזאת ללקוח רישיון שימוש בתוכנה בכפוף לתנאי הסכם זה כל עוד התשלומים החודשיים מתקיימים ("תקופת הרישיון"). בתום תקופת הרישיון לא תהיה ללקוח זכות כלשהי בתוכנה.
 7. הרישיון הניתן הינו אישי, מוגבל, בלתי עביר וללא בלעדיות. בהתאם להסכם זה, ובמסגרת הרישיון אשר ניתן ללקוח, הלקוח אינו יכול לבצע ו/או להרשות לאחר לבצע את המפורט להלן: (א) לתת לצדדים שלישיים ליהנות משימוש בתוכנה ו/או בשירותים, ובין היתר, להשכיר או לתת רישיון-משנה, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, להעלות את התוכנה לרשת האינטרנט, למכור לצד שלישי או להפיץ את התוכנה או חומרים ו/או שירותים הקשורים לה או חלקים מהם בכל דרך שהיא; (ב) להעתיק או לשכפל את התוכנה בשלמותה או בחלקה, אלא למטרת יצירת עותק גיבוי המשמש להתקנת התוכנה מחדש אצל הלקוח בלבד; (ג) להשתמש במידע הנמצא בתוכנה המהווה סוד מסחרי, לפתח תוכנה אחרת אשר תתממשק עם התוכנה; (ד) לשנות, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות של התוכנה או חלקים מי מהן; (ה) לעקוף חסמים טכניים בתוכנה, להשתמש בכלי המאפשר שימוש במאפיינים ו/או פונקציות אשר אחרת אינם ניתנים להפעלה בתוכנה, לבצע הנדסה לאחור של התוכנה; (ו) להסיר, לשנות או להסתיר התראות או הודעות לגבי שמירת זכויות לסודיות ו/או זכויות קניין של החברה או של המורשים להעניק רישיונות מטעמה, ובכלל זה התראות לגבי זכויות יוצרים, הקיימות בתוכנה או באיזה מן העותקים של התוכנה; (ז) לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר תפריע לפעולה תקינה של התוכנה ו/או השירותים המסופקים, תמנע גישה לשימוש בתוכנה או בשירותים על ידי לקוחות אחרים וכלל לקוחות החברה; (ח) לגרום לעומס יתר על תשתית החברה באופן שאינו סביר או שהינו ביחס שאינו פרופורציונאלי בגודלו; (ט) להשתמש בתוכנה באופן שונה מן המותר תחת סעיף זה.
 8. הרישיון שמוענק ללקוח בהתאם להסכם זה מתיר ללקוח לעשות שימוש בתוכנה על שרת החברה אדית פתרונות תוכנה בע"מ, המחיר כולל שימוש עד לנפח על פי תנאי החבילה שנרכשה .השימוש בתוכנה הינו למספר משתמשים אשר עבורם שולם תשלום חודשי המחיר למשתמש הינו על פי תנאי החבילה. החברה רשאית לשנות את גובה התשלום בכפוף להודעה של 90 יום מראש, הוספת משתמשים נוספים כרוכה בתשלום חודשי.על פי תנאי החבילה. 
 9. בתקופת הניסיון שהינה 14 יום השימוש הינו ללא עלות. השימוש הינו עבור משתמש אחד בלבד. לא ניתן לייבא קבצים לתוכנה בתקופת הניסיון. בתקופת הניסיון לא יוכל הלקוח לייבא קבצים לתוכנה.
 10. השימוש במונח "תוכנה" כולל כל רכיב, תוכנה, כלי, שירות מבוסס אינטרנט וכל עדכון של התוכנה ו/או השירותים אותם מספקת החברה או שהחברה מאפשרת גישה אליהם לאחר תאריך רכישת העותק הראשוני של התוכנה (או התקנת התוכנה לראשונה). החברה רשאית לעדכן את השרת בעדכוני תוכנה המכילים שיפורים לתוכנה ותיקון תקלות תוכנה שהתגלו ע"י החברה או הלקוח.
 1. תמורה ותשלומים
 2. בתמורה להרשאת השימוש בתוכנה כאמור לעיל, ישלם הלקוח לחברה סכום קבוע חודשי, על פי תנאי החבילה, עבור כל משתמש בתוספת מע"מ, וזאת החל מ-14 יום לאחר הרישום חינם לתוכנה.
 1. הלקוח יהיה רשאי להזמין מהספק מעת לעת לפי צרכיו שירותי פיתוח תוכנה של התאמות ושינויים, וזאת בכפוף להצעת מחיר בהתאם לבקשת הלקוח עבור כל פרוייקט.
 2. במסגרת הרכישה הלקוח יכול לקבל הדרכה או תמיכה טלפונית על פי מחירון השירותים של החברה.  הלקוח מתחייב לשלם בעבור דמי השימוש ותמיכה בתוכנה.
 3. ככל שהחברה תסכים שהלקוח ישלם עבור התוכנה בתשלומים, התשלומים החודשיים ישולמו על-ידי הלקוח במתכונת הנהוגה בחברה מעת לעת וכפי שיוסכם עם הלקוח.
 4. החברה רשאית להצמיד כל סכום הקבוע בהסכם זה לרבות תשלומים, למדד המחירים לצרכן לפי הוראות הדין, והיא תמסור על כך הודעה 7 ימים מראש לפחות.
 5. כל חשבון שיקבל הלקוח מהחברה ייחשב לנכון 21 יום לאחר משלוח החשבון ללקוח במידה והלקוח לא הודיע לחברה בכתב על השגה לגביו. בכל מקרה של סתירה בין חשבונות יגבר האמור בספרי החברה.
 6. תשלום שהלקוח לא ישלם במועד שנקבע לפירעונו לפי ההסכם עימו, ישא ריבית פיגורים בשיעור הגבוה הנהוג בבנק לגבי חריגה מחשבונות חח"ד וכן הפרשי הצמדה והוצאות גבייה עפ"י מדיניות החברה.
 7. רישיון השימוש בתוכנה ללקוח הנו בתוקף כל עוד הלקוח משלם את דמי השימוש בגין התוכנה. בכל מקרה בו הלקוח יפסיק לשלם לחברה את שהתחייב, מחויב הלקוח להפסיק את השימוש בתוכנה. במקרה זה, החברה רשאית לעצור את אפשרות השימוש בתוכנה, וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין. למען הסר ספק, הלקוח מתחייב לאפשר לחברה התחברות מרחוק למחשבו.
 8. ידוע לי ואני מאשר בחתימתי, כי כעבור שנה קלאנדרית מיום התשלום, במידה ולא הוסדר תשלום עבור שנה נוספת, לא ניתן יהיה להשתמש בתוכנה, ולהתחבר אליה.
 9. במידה והוסדר תשלום בחיוב שנתי, אזי כעבור שנה המנוי יתחדש באופן אוטומטי ע"פ מחיר חודשי. חידוש תשלום לשנה הינו באחריות הלקוח בלבד.
 10. דרישות חומרה ותוכנה
 11. דרישות התוכנה יהיו בהתאם למפרט שיפורסם מפעם לפעם באתר החברה.
 12. הלקוח מתחייב להשתמש בעותק מקורי וחוקי של מערכת הפעלה וכל תוכנה אחרת למחשב. כל שימוש בעותק לא מקורי וחוקי של מערכת הפעלה ו/או שימוש במערכת הפעלה שאינה מתאימה לדרישות הסף של התוכנה תביא לביטול הרישיון.
 1. תמיכה טכנית
 2. החברה מצהירה בזאת כי היא מספקת שירותי תמיכה טכנית בקשר עם תקלות תוכנה. החברה תעשה את מירב המאמצים הסבירים לפתור תקלות בקבלת פניה לשירותי תמיכה טכנית, אולם אין באמור לעיל משום מצג או התחייבות לפרק הזמן שבו תקלה כאמור תיפתר, ו/או אם פתרון לתקלה כאמור יימצא על ידי החברה ו/או צד שלישי. החברה אינה מתחייבת לרמת שירות ו/או תיקון תקלות ו/או תמיכה טכנית מעבר לאמור בסעיף זה.
 3. משך כל תקופת הרישיון ובכפוף לעמידת הלקוח בתשלומים כפי שהתחייב, תעמוד לרשות לקוח תמיכה טכנית בימים א' עד- ה' בשעות 09:00 עד 17:00, בהתאם לתנאים המפורטים לעילמתן התמיכה מותנה ברמת ידע סבירה של גלישה באינטרנט ושימוש בסייר הקבצים ע"י נציג/ת החברה במחשב האישי של הלקוח או נציגו.
 4. שירותי התמיכה והסיוע לתוכנה יינתנו טלפונית בלבד וכן ייעשו באמצעות תוכנת שליטה מרחוק. לשם כך, מתחייב הלקוח להחזיק רישיון לאחת מתוכנות השליטה מרחוק עפ"י המלצת החברה, אשר תהיה זמינה בכל עת בהתאם לצורך וכן לדאוג כי המחשב יהיה מחובר לרשת האינטרנט באופן שתינתן גישה למחשב באמצעות תוכנת השליטה מרחוק. בכל מקרה בו אין אפשרות לגישה מרחוק למחשב הלקוח באמצעות תוכנת השליטה מרחוק לרבות עקב חומת-אש (Firewall)  ו/או חסימת פורטים (port) ו/או הפנית פורטים בנתב (router) או מכל סיבה אחרת, יזמין הלקוח טכנאי על חשבונו באופן שתינתן גישה כאמור באמצעות תוכנת גישה מרחוק.   
 1. בכפוף לתנאי הסדר השירות, במקרה של תקלה בלתי ניתנת לתיקון במחשב ו/או בדיסק עליו מותקנת התוכנה, תבצע החברה, התקנה חוזרת של התוכנה אצל הלקוח. על הלקוח, מוטלת חובת ההוכחה שהתוכנה אומנם הייתה מותקנת במחשבים אשר יצאו מכלל פעולה. כמו כן מתחייב המשתמש לשלם בכל מקרה עבור שירות ההתקנה של התוכנה במחשב/י הלקוח.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה להימנע ממתן שירותי תמיכה ללא הודעה מראש, ובמקרה של אי סילוק חוב כספי כלשהו של הלקוח כלפיה.
 3. על אף האמור לעיל, החברה ומרכז התמיכה לא יהיו מחויבים להגיש סיוע ללקוח בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. נגרם נזק לקבצי הנתונים על-ידי וירוס מחשב;
 2. נגרם נזק לקבציי המחשב כתוצאה מפגיעה בדיסק הקשיח, מחיקת הקבצים או חלקם בזדון או בשוגג, שריפה, השמדה או כל אובדן אחר שיגרם לקובצי נתונים;
 3. כל ניסיון לשינוי הקבצים ע"י כל כלי תוכנה שהוא, למעט תוכנת החברה;
 4. כל שימוש בתוכנה בניגוד להוראות החברה ו/או מרכז התמיכה;
 5. בעיה בהפעלת התוכנה כתוצאה מתקלת חומרה או אי התאמת החומרה למערכת;
 6. תקלה הנובעת ממערכת ההפעלה של המחשב או כל תוכנת הפעלה אחרת;
 7. בכל מקרה של תקלה, שאינה קשורה ישירות בתוכנה, יהיה מרכז התמיכה רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי להחליט אם לטפל בבעיה או לא.
 8. במידה ומרכז התמיכה בדק ו/או טיפל בבעיה שאינה קשורה ישירות בתוכנה ו/או אם לאחר שהחברה החלה בתיקון שגיאות או פגמים בתוכנה שדווחו על ידי הלקוח, יסתבר כי השגיאות ו/או הפגמים נובעים ממעשה ו/או מחדל של הלקוח, לרבות האמור בסעיף 6.6 לעיל, רשאית החברה לחייב את הלקוח במלוא ההוצאות הכרוכות בתיקון שגיאות ו/או פגמים אלה, על בסיס חישוב של שעות העבודה והוצאות בפועל ובכפוף למחירון השירות של החברה?
 9. אין באמור בהסכם זה בכדי להבטיח ללקוח שלא ייווצרו פגמים בתוכנה עקב התנגשות עם תוכנות אחרות המותקנות ו/או שיותקנו במחשב הלקוח. בכל מקרה של פגם, הנוצר עקב התנגשות כאמור, תעשה החברה כמיטב יכולתה, במידה ותתבקש ע"י הלקוח, על מנת לתקן את הפגם שיווצר וזאת תמורת תשלום הוצאות ושעות עבודה בפועל, בכפוף למחירון השירות של החברה ומבלי שיש באמור בסעיף זה בכדי לחייב את החברה לתקן את הפגם.
 1. עדכוני תוכנה
 2. החברה מתחייבת להמשיך ולפתח את התוכנה ולשאוף למקסם את איכות התוכנה, מגוון המודולים שבה ונוחות השימוש אשר היא מאפשרת ללקוחותיה, אך אין החברה אחראית לכך שהפונקציות הכוללות בתוכנה אומנם מתאימות לצרכיו העסקיים או לצורך עסק ספציפי של הלקוח.
 1. החברה רשאית, מעת לעת לעדכן, לשדרג, לשפר, לאבטח, את התוכנה, הגרסאות, קבצי תחזוקת תוכנה, והשירותים, וכל אפליקציה או קובץ אחר בקשר עם התוכנה והשירותים וזאת בין אם התוכנה מותקנת על מחשב המשתמש  לרבות באמצעות חיבור מרחוק ו/או באופן אוטומטי ואלקטרוני, כאשר המורשה מתחבר דרך רשת האינטרנט בכדי לעשות שימוש בתוכנה ("עדכוני תוכנה"). החברה שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לבצע עדכוני תוכנה, ובכלל זה לשנות או להגביל את תכיפות או תדירות השימוש ו/או זמן השימוש המרבי הכולל של המורשה בתוכנה בזמן נתון, בכפוף למתן התראה סבירה מצד החברה. החברה רשאית לבצע עדכוני תוכנה כך שיחולו באופן מיידי על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לשמר את אבטחת המידע במערכת או אבטחת מידע הדרוש לגישה של הלקוח.
 2. החברה רשאית לבקש מן הלקוח לבצע עדכוני תוכנה על ידי טעינה ו/או הורדה של עדכוני התוכנה ו/או קובץ בקשר עם התוכנה על ידי התקנת חומרה ו/או תוכנה, לרבות באמצעות הורדה וטעינה של עדכוני תוכנה דרך רשת האינטרנט ("עדכוני תוכנה עצמאיים"). האחריות לבירור וביצוע עדכוני התוכנה העצמאיים חלה על הלקוח בלבד.
 3. האחריות על הצלחת ואיכות עדכוני התוכנה ו/או עדכוני תוכנה עצמאיים תהיה על הלקוח, ומבלי שללקוח תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הספקים של החברה בגין כל נזק, קלקול, תקלה, בעיות תקשורת, או כשל אשר ייגרמו לתוכנה, למחשב, התקן ולכל קובץ ו/או יישום ו/או תוכנה בקשר עם המחשב. באחריות הלקוח לוודא כי בטרם השימוש בתוכנה הוא עומד בדרישות החומרה והתוכנה, לצורך ביצוע עדכוני התוכנה ו/או עדכוני התוכנה העצמאיים.
 4. במקרה והלקוח לא יאפשר ו/או לא יבצע את עדכוני התוכנה ו/או עדכוני התוכנה העצמאיים, ייתכן והשימוש בתוכנה לא יתאפשר, וזאת מבלי שללקוח תהיה כל טענה, תביעה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הלקוח ו/או מי מטעמו מלעשות כל שימוש ו/או להפיק כל הנאה מהתוכנה.
 5. מובהר בזאת כי ההוראות והתנאים בהסכם יחולו גם על עדכוני התוכנה וגם על עדכוני התוכנה העצמאיים, ככל שיהיו.
 1. שירותים נוספים
 2. החברה עושה מאמצים לפיתוח והרחבת קשת המוצרים והשירותים לשביעות רצון הלקוח, ולשם כך תציע החברה ללקוח, שירותים נוספים אשר יסופקו לו לפי בחירתו, בתשלום או שלא בתשלום למשך תקופה קצובה, כפי שיהיה נהוג בחברה מעת לעת. הלקוח מסכים לקבל דיוור של הצעות מהחברה ומסכים להיכלל במאגר הדיוור של החברה.
 3. מוצרים ו/או שירותים אשר סופקו ללקוח במסגרת מבצע ללא תשלום למשך תקופה קצובה, החברה תהא רשאית לגבות בגינם תשלום בתום התקופה בתנאים כפי שיוצעו על ידה באותה העת. במידה ולא ירצה הלקוח לעשות בהם שימוש, החברה תדאג להסירן ממחשב הלקוח ולא לחייבו בגינם.
 1. ויתור על טענות
 2. התוכנה ניתנת כמות שהיא ("AS IS") ובלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור ו/או בהסכם משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של התוכנה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, בעלי מניות בחברה, נותני השירותים לחברה, מורשים מטעם החברה או כל צד שלישי אחר הקשור לאספקת התוכנה והשירותים ("הספקים") בגין תכונות, יכולות, מגבלות או התאמה של התוכנה לצרכיו ודרישותיו של הלקוח. בנוסף לכך, הספקים לא ישאו באחריות מפורשת או משתמעת מכח הוראות כל דין בגין טענת פגם, אי התאמה, זכות שימוש, סחירות והסגת גבול בגין אספקת התוכנה והשירותים. החברה אינה מתחייבת לכך שהתוכנה תפעל ללא תקלות ("BUGS"), וירוסים, הפרעות, גישה בלתי מורשית, התחזות וגניבת זהות וכל מגבלות חומרה ותוכנה אחרות אשר יש בהן כדי לגרום לפגיעה בצרכי הלקוח מן התוכנה ("התקלות"). החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים בפיתוח התוכנה ומחשבי החברה למניעת התקלות. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה אבטחה מושלמת מפני הפגיעות.
 1. הגבלת אחריות
 1. אחריות החברה מוגבלת לאמור במפורש בהסכם זה בלבד. מעבר לאמור החברה לא תשא בשום אחריות אחרת במפורש או במשתמע, בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע עסקי ו/או מידע פיננסי, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אבדן הכנסה, קנסות, הפסדים, הוצאות, אבדן הזדמנויות עסקיות של הלקוח ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהוא הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בהסתמכות על התוכנה, בשימוש בתוכנה ו/או בביצועיה ו/או עדכונים לתוכנה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בתוכנה או בכל דרך אחרת הנובעת מן השימוש בתוכנה ("הנזקים"), אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של נזק כאמור.
 2. החברה לא תשא באחריות בגין אבדן כספים ו/או נזקים אחרים ללקוח ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו אשר ייגרמו כתוצאה מהסתמכות וקבלת שירותים של הלקוח או מי מטעמו על צד שלישי ו/או יישומים ו/או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות התוכנה.
 3. האחריות המלאה לגיבוי ושמירת כל מידע ונתוני הלקוח לרבות מידע ונתונים שהוזנו על-ידי הלקוח באמצעות התוכנה, מוטלת על הלקוח בלבד והחברה לא תהא אחראית לגיבוי ו/או לאובדן מידע כלשהו. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעיליה ו/או טכנאיה הקשורה לאובדן נתונים ו/או השמדתם מכל סיבה שהיא. ידוע ללקוח כי החברה אינה מתחייבת לספק עם התוכנה חומר ספרותי (תיעוד) הנוגע לתוכנה ואם כן, אין הכרח שהחומר יהיה מעודכן לגרסה הספציפית שבשימוש הלקוח. ידוע ללקוח כי אופציות שונות ומודולים בתוכנה יעברו שינויים, יתווספו או ירדו מהתוכנה מבלי שהחברה מחויבת לתעד בחומר הספרותי או בכל אמצעי אחר את השינויים שנעשו בתוכנה. כמו כן החברה תהא רשאית להוסיף לתוכנה ולשנותה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי חובת הודעה ללקוח, וללקוח לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
 4. בכל מקרה, כל טענה, תביעה ו/או דרישה לרבות תביעת נזיקין של הלקוח כלפי החברה, תהיה מוגבלת לערך אשר אינו עולה בכללותו ובמהותו מסכום הכולל אשר הלקוח שילם לחברה בפועל עבור השימוש בתוכנה במסגרת רכישת עותק תוכנה או במשך שלושה חודשי שירות.
 5. על אף האמור בסעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973, הלקוח מוותר בזאת על כל זכות קיזוז העומדת לו כלפי החברה ו/או מכל תשלום אחר עפ"י חוזה זה, בגין תביעה כלשהי ו/או חיוב כספי כלשהו נגד החברה או מי מטעמה, בין קצובה ובין בלתי קצובה.
 6. בכל מקרה תהיה החברה רשאית לסלק מעצמה כל אחריות על כל אי התאמה או נזק אפשרי הנטען על-ידי המשתמש אם וכאשר תחזיר החברה את תשלומיו של המשתמש עבור עותק התוכנה כאמור בסעיף 10.4 לעיל.
 7. החברה מצהירה בזאת כי לא תוכל לספק את התוכנה ו/או השירותים ללא הגבלות האחריות האמורות בסעיף זה לעיל. לפיכך, הגבלות האחריות על החברה האמורות בסעיף זה לעיל הינן תנאי יסודי לקיום ההסכם.
 8. החברה לא תהיה אחראית לשינויים שערך הלקוח בניגוד להוראות סעיף 3.2 לעיל, בתוכנה ולתפקוד התוכנה כפי שנמסרה על-ידי החברה ואשר שונתה בעקבות שינויים שערך הלקוח.
 9. יובהר כי מבלי לגרוע מהאמור ברישיון שימוש זה, לאדית פתרונות תוכנה בעמ לא תהיה כל אחריות מכל סוג, לגבי כל תוכן ו/או מסמך ו/או תמונה ו/או אמירה או כל תוספת אחרת אשר הלקוח הוסיף לתוכנה וכל אחריות לכך תהיה ללקוח עצמו.
 10. פיצויים ושיפוי
 11. בכל מקרה של הפרת הוראות הסכם ו/או הוראות כל דין על ידי הלקוח ו/או אחר מטעמו בקשר עם התוכנה ו/או השירותים ו/או הוראות ההסכם, ישא הלקוח באחריות לכך, ויפצה ו/או ישפה את החברה בגין האמור, לרבות תשלום הוצאות משפטיות לחברה ושכר טרחת עורך דינה על פי דרישתה הראשונה וללא הוכחת נזק. המורשה מסכים בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה לרבות הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עורך דינה, בכל מקרה של טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם ההסכם, השירותים, והתוכנה, אשר נובעות כתוצאה מהפרת הוראות ההסכם, הוראות כל דין, הפרת זכויות של צד שלישי על ידי המורשה ו/או מי מטעמו.
 12. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהפרת התחייבויותיו ו/או הצהרותיו על-פי ההסכם לרבות הפרת זכויות יוצרים בתוכנה עשויה להסב לחברה נזקים מהותיים וכי כל מקרה של הפרה כאמור הנו נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים כספיים וצווי מניעה וכן מהווה עבירה פלילית.
 1. שירותי צדדים שלישיים
 2. הלקוח עשוי להיחשף לשירותים, מוצרים והצעות שלא מצד החברה, אלא מאת צדדים שלישיים, בקשר לשימושו בתוכנה. באם המורשה מחליט להשתמש בשירותים אלו, חלה עליו האחריות הבלעדית לקרוא ולהבין את תנאי השימוש לגבי אותו מוצר או שירות המסופק על ידי צד-שלישי. הלקוח מאשר בזאת כי החברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי אותו מוצר או שירות של צד שלישי והשימוש בו, לרבות כל תוצאה הנובעת משימוש זה והאחריות תחול על הלקוח באופן בלעדי. הלקוח מאשר בזאת לחברה להעביר את פרטי מידע הרישום הדרוש ליצירת קשר עימו, לרבות שמו וכתובתו, וזאת בכדי לאפשר מתן שירותי צד-שלישי.
 3. התוכנה עשויה להכיל קישורים או לאפשר גישה לאתרי אינטרנט וליישומים שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות המורשה בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט או יישומים אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים הניתנים בהם. אין במתן הגישה לאתרים וליישומים אלו באמצעות התוכנה משום אישור לחומר המופיע בהם, ו/או להקנות זכות שימוש כלשהי במידע ובתכנים המצויים בהם ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים או יישומים אלו הינו באחריות המשתמש בהם בלבד.
 1. שונות
 2. הדין החל על הסכם זה הם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור להסכם זה, תהא לביהמ"ש המוסמך במחוז תל-אביב בלבד.
 3. החברה רשאית להמחות את זכויותיה מכח הסכם זה ו/או לפעול באמצעות צד שלישי כלשהו לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שזכויותיו המהותיות של הלקוח על פי ההסכם לא תיפגענה.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או למחוק הוראות ותנאים בהסכם בכל עת. שינויים בהסכם ייעשו לאחר שניתנה עליהם הודעה מוקדמת בכל דרך סבירה שהחברה תראה לנכון, לרבות שימוש באתר האינטרנט של החברה. כל שימוש של הלקוח ו/או מי מטעמו לאחר שבוצעו שינויים בהסכם, כמוהו כהסכמה של הלקוח לקבלת השינויים בהסכם.
 5. בתום תקופת הרישיון רשאי הלקוח להודיע על סיום ההתקשרות והפסקת השימוש בתוכנה. במקרה זה, תתאפשר ללקוח צפייה בנתונים שנאגרו בתוכנה ללא קליטת מידע חדש ובלבד שהלקוח עמד בכל תנאי הסכם זה לרבות תשלום כל חוב לחברה. במקרה זה הלקוח יאפשר לחברה התחברות מרחוק לצורך שינוי ההגדרות בתוכנה בהתאם וכן יאשר בחתימתו כי יעשה שימוש כאמור בתוכנה בהתאם לנהלי החברה.
 6. עסקה שנתית, בתום השנה המנוי יתחדש אוטומטי במסלול חודשי בחיוב קבוע, לחידוש עסקה שנתית לאחר שנה יש ליצור קשר עם מחלקת כספים על מנת לבצע תשלום מחדש.
 1. החברה לרבות עובדיה, מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת בקשר לכל נתונים של הלקוח אשר ייחשפו בעטיו של מתן השירות והתמיכה לתכנה. הלקוח ו/או מי מטעמו, לא יעביר ולא ימסור לאחרים ולא יעשה כל שימוש בכל מידע שהגיע לידי צד להסכם עקב, תוך כדי ו/או אגב ביצוע חיוביו על פי הסכם זה ו/או בקשר להסכם, וכל ידע, מסמך ונתונים מכל סוג ומין שהם שיגיעו לידי הצד האמור או לידי מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו, אודות הצד השני להסכם, לרבות פעילותו, עסקיו, לקוחותיו, עובדיו, וסודות מסחריים שלו, בין אם מידע כאמור הגיע לידיו (במישרין ו/או בעקיפין) בקשר עם ביצוע של הסכם זה, ובין אם אחרת.
 2. התנאים בהסכם ממצים את כל המוסכם בין הלקוח לבין החברה בקשר עם אספקת התוכנה לרבות הגבלת האחריות של החברה והספקים, התרופות והסעדים להם זכאים הצדדים בגין הפרת ההוראות והתנאים בהסכם בקשר עם התוכנה והשירותים וכל הצעה או הסכמה קודמים בנדון בין בעל פה ובין בכתב בטלים ומבוטלים.
 3. מלבד החברה, אין לשום צד שלישי כלשהו זכות לשנות, להוסיף, להגביל תניה או הוראה מתניות וההוראות שבהסכם הנוגעים לחברה ו/או ספקיה. במקרה של שינוי בהסכם בדרך האמורה לעיל השינוי יהיה חסר תוקף ובטל, ואין בו כדי לחייב את החברה ו/או הספקים. כל שינוי בתנאי ההסכם או ויתור של זכות מזכויות החברה על פי ההסכם יעשו אך ורק בכתב ובחתימת מורשה חתימה מטעם החברה לביצוע השינוי ו/או הוויתור כאמור, ובלבד שהשינוי ו/או הוויתורים האמורים אינם סותרים תנאי ו/או הוראה מהתנאים וההוראות שבהסכם. במקרה של סתירה בין הוראה מקורית בהסכם לבין הוראה ו/או שינוי ו/או ויתור על זכות של החברה מכח ההסכם, ההוראה המקורית בהסכם גוברת על ההוראה המאוחרת.
 4. בכל מקרה שבו הוראה מהוראות ההסכם אינה עומדת בהוראות הדין החל, ההוראה האמורה תפורש באופן כזה שהיא תתואם להוראות הדין החל וההוראה האמורה תמשיך להיות בתוקף.
 5. כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הן כאמור במבוא להסכם או כל מען אחר עליו תבוא הודעה מתאימה בכתב.

_________________________________________________________________

הנני מאשר בכניסתי לתוכנה ובפתיחת משתמש את כל תנאי רישיון השימוש הכתובים לעייל,  קבלת קוד משתמש מהווה את הסכמתי לרישיון השימוש


נספח – שירות  SMS

לרוכשי חבילות SMS-ים/מסרונים

אדית פתרונות תוכנה בע"מ (להלן: "נותן השירות ו/או אדית פתרונות תוכנה בע"מ ו/או החברה").

ברצוננו להתקשר עם חברתכם לקבלת שירותיsms  בהתאם לתנאי השירות כמפורט להלן:

 1. השרות יינתן בהתאם לטופס הזמנת עבודה ומחירון אדית פתרונות תוכנה בע"מ המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהנספח.
 2. הגדרות
  1. 2.1  "הודעה" ו/או "שירות הודעה"- הודעת sms ו/או vms המכילות קישור לדף אינטרנט ו/או הודעת mms ו/או דואר אלקטרוני (לנמעני דואר אלקטרוני) הנשלחת באמצעות מערכות החברה אל נמענים על גבי רשת סלולרית.
  2. 2.2  "משתמש קצה ו/או לקוח קצה" – אדם או גוף או תאגיד אשר הלקוח מבקש לשלוח לו הודעות.
  3. 2.3  "דף מידע" – חוזר המפרט את מגבלות השירות,  אשר יתעדכן על ידי החברה מעת לעת ויועבר ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בפקס ו/או בדואר רגיל, לפי שיקול דעתה של החברה.
 3. החברה תספק ללקוח את התשתית הטכנולוגית שתאפשר לו לשלוח הודעות sms ללקוחות קצה.
 4. מובהר כי תשתיות החברה והשירותים כמו גם איכות השרות וקיומו, מושפעים בין היתר על ידי גורמים ו/או ספקים ו/או מפעילי תקשורת ו/או מפעילות סלולריות, אשר אינם בשליטת החברה, לרבות חסימות ו/או תקלות ברשתות אחרות אליהן מחוברת רשת החברה, תנאי מזג אויר, וכו' ולפיכך אין החברה אחראית כלפי הלקוח ו/או צדדים שלישיים הקשורים עם הלקוח ו/או משתמשי הקצה במישרין ו/או בעקיפין בגין תקלות אשר אינה בשליטת החברה. לאור האמור  הלקוח מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על כל תביעה כלפי החברה ו/או חברות הסלולריות ו/או מפעילים אשר עימם התקשרה החברה הקשורה בתקלה במתן השירות כאמור.
 5. מעבר למפורט בהסכם ונספח זה, הלקוח מאשר ומסכים כי השירות יהיה כפוף למגבלות והסכמים של החברה עם המפעילים הסלולריים השונים כפי שהחברה תודיע עליהם ללקוח מעת לעת וכן לכל דין, ומתחייב לפעול בהתאם.
 6. הלקוח מצהיר כי יש לו את הזכות להתקשר בנספח זה ולבצע את כל הפעולות הנקובות בו, ללא צורך בהרשאה של צד שלישי כלשהו, וכי אין כל מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת על התקשרותו  בנספח  זה וביצועו על ידו.
 7. יובהר כי החברה הינה פלטפורמה לשליחת הודעות בלבד והיא איננה אחראית בכל דרך וכל תנאי למלל המופיע בהודעות אלו, לרבות זהות מקבלי ההודעות, והאחריות המלאה על כך היא של הלקוח בלבד. האחריות לקבלת הסכמת לקוחות הקצה לקבלת השרות מוטלת באופן בלעדי על הלקוח. מובהר ומוסכם כי הפרת הוראת סעיף הינה בבחינת, הפרה יסודית של נספח זה,  ותאפשר ניתוק מידי ללא כל התראה ו/או הודעה מוקדמת  של הלקוח מהשרות לפי שיקול דעתה של החברה ו/או המפעיל הסלולרי, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה לתבוע בגין כל נזק שנגרם לה ו/או למפעיל הסלולרי תוצאת ההפרה.
 8. הלקוח יהיה אחראי לעמוד בתנאי כל דין בקשר עם ביצוע השירות אשר חלה במועד חתימת  נספח זה ו/או שתחול בעתיד, ובכלל זה חוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב – 1982 (להלן:"חוק התקשורת") ו/או הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'40), התשס"ח – 2008 ("חוק הספאם"). מובהר ומוסכם כי באחריות הלקוח לוודא ולהתעדכן עם הוראות החוק והתקנות מעת לעת וכי החברה לא תספק ללקוח יעוץ בקשר עם האמור, משפטי או אחר.
 9. הלקוח לא יפר כל זכות קניין רוחני (לרבות כל זכות יוצרים) בקבלת השירותים על פי נספח זה. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי, לתכנים הכלולים בהודעות או בכל עמוד אתר אליו מופנות ההודעות, ובכלל זה יסדיר וישלם כל רישיון נחוץ.
 10. הלקוח מתחייב לקיים הוראות כל דין, ובכלל זה כל הודעת sms /vms  הנשלחת על ידי הלקוח תכיל את שם הלקוח ואת דרכי יצירת הקשר עימו לצורך מתן הודעת סירוב לקבלת הודעות נוספות ע"י משתמש הקצה. כל הודעת mms, wap ו/או דוא"ל תכיל את הפרטים הדרושים בהתאם לחוק התקשורת, ככל שההודעה מהווה "דבר פרסומת", ובין היתר מובהר כי בהודעת דוא"ל ו/או בעמוד wap יופיעו כל הפרטים הנדרשים על פי דין לרבות היות ההודעה דבר פרסומת ואם בדובר בהודעת דוא"ל – בכותרת ההודעה, שם המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת קשר עימו, זכות הנמען לשלוח בכל עת הודעת סירוב באופן פשוט וסביר.
 11. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בנספח זה ו/או בהסכם ההתקשרות, הלקוח מתחייב שהתכנים נשוא נספח זה, אותם יעביר בין במישרין ובין בעקיפין ללקוחות קצה, לא יכללו את התכנים הבאים:
 1. הלקוח פוטר בזאת את החברה באופן מפורש ובלתי חוזר מבדיקה של מקור התכנים ו/או בדיקת האישורים הנדרשים לצורך שימוש בתכנים. כל הבדיקות הנדרשות כאמור הינן בתחום אחריותו של הלקוח בלבד ותבוצענה על ידו ועל חשבונו. היה ויעלה צורך בהצגת אישור כלשהו ביחס לתוכן מסוים יעמיד הלקוח את אותו אישור מיד ובסמוך לקבלת הדרישה מאת החברה ו/או המפעיל הסלולרי ו/או כל גורם אחר.
 2. הלקוח לא יעשה כל שימוש במערכות והטכנולוגיות שהחברה מעמידה לרשותו, אלא לצורך השירות ללקוח הקצה ובמסגרת נספח זה ו/או הסכם ההתקשרות.
 3. סודיות – אדית פתרונות תוכנה בע"מ מתחייבת מצידה שלא לעשות כל שימוש בנתונים המזהים או שיש בהם בכדי לאפשר זיהוי של הלקוח או של מי מלקוחותיו ו/או בכל מידע עסקי ו/או מידע סודי מעצם טבעו (להלן "מידע סודי") ולנקוט בכל הפעילות הסבירות על מנת לשמור על מידע סודי בסודיות ולמנוע חשיפתו לצד שלישי שאינו מורשה מטעם אדית פתרונות תוכנה בע"מ, הכל משך כל תקופת ההסכם וכן לאחריו ללא הגבלת זמן. מידע סודי לא יכלול מידע שהפך לנחלת הכלל ו/או מידע שפיתחה החברה באופן עצמאי מבלי להפר את חובת הסודיות ו/או מידע שהגיע אליה אודות הלקוח מצדים שלישיים אחרים ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שעליה לחשוף מכוח צו שיפוטי.
  1. 14.1    הלקוח מצידו מתחייב לשמור בסודיות הסכם זה לרבות התעריפים הניתנים לו עבור השירותים השונים.
  2. 14.2    התחייבות הצדדים תעמוד בתוקפה לכל התקופה בה יעמוד הסכם זה ולאחריו, וללא כל הגבלה בזמן. אין באמור כדי לחייב את אדית פתרונות תוכנה בע"מ בשמירת נתונים ו/או מידע אודות הלקוח – חובה זו חלה על הלקוח באופן בלעדי כאמור לעיל.
 4. הלקוח מצהיר כי קרא את דף המידע  המצורף כחלק בלתי נפרד לנספח זה, ביחס למגבלות הטכניות של שירות העברת הודעות וכי יפעל בהתאם לאמור בו ו/או דרישות הנספח ו/או כל עדכון שיצא על ידי החברה מעת לעת. מובהר ומוסכם כי הפרה של תנאי דף המידע תאפשר ניתוק מידי של הלקוח מהשירות ללא כל הודעה ו/או התראה מוקדמת מטעם החברה ו/או ספקית הסלולר.
 5. ידוע ללקוח כי החברה ו/או מי מטעמה לרבות מפעיל הרשת הסלולרי יהיו רשאים לנתק את הגישה למערכת הלקוח כולה או חלקה לפי שיקול דעתן הבלעדית, בכל מקרה בו הופרה הוראה כלשהי מהוראות נספח זה  זה ו/או הדין, וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים ממועד מתן ההתראה בכתב בנדון לכתובת הלקוח לפי הרשום בתחתית נספח זה.
 6. הופרה הוראה מהוראות נספח זה ו/או הוראה מהוראות הדין ו/או הוראה מהוראות משרד התקשורת או שהחברה ו/או מפעיל הרשת הסלולרי נתבקשו לחסום הגישה למערכת הלקוח, החברה ו/או גורם אשר הוסמך מטעמה ו/או  מפעילת הרשת הסלולרית יהיו רשאים לנתק את הגישה למערכת הלקוח באופן מיידי ולא כל מתן התראה ו/או הודעה מוקדמת (אלא אם כן יש בידי החברה ליתן התראה מוקדמת ובמידה והדבר אפשרי) במקרים כאמור לעיל ללקוח לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מספקי השרות, עימה התקשרה החברה ובפרוט כנגד חברת התשתיות ו/או המפעיל הסלולרי.
 7. הלקוח מצהיר ומתחייב, כי הוא מוותר בזאת באופן שאינו ניתן לביטול, על כל טענה ו/או תביעה הקשורה בכשל באספקת השרות ו/או באיכות השירות אשר אינו תלוי בחברה ובפרט טענות ביחס לאובדן רווחים ו/או גרימת נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או בגין הפרת הנספח כתוצאה מנפילת קווים ו/או תחזוקה לקויה של הקווים ו/או תקלה במתן השרות בעקבות כשל אצל מפעילת הרשת הסלולרית ו/או כל ספקים חיצוניים עימו התקשרה החברה לצורך מתן השירות ואשר אינם בשליטת החברה.
 8. עוד מובהר ללקוח כי החברה ו/או מפעילת הרשת הסלולרי אינן אחראיות לאבטחת תוכן המידע שבהודעות וכי אלה מועברות באופן אלחוט ולאור האמור הוא מוותר באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או תביעה בשל כך כנגד החברה ו/או מפעיל הרשת הסלולרית
 9. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי המפעיל הסלולרי או מי מטעמו רשאי לנתק ו/או להפסיק ו/או להגביל את מתן שירותי רט"ן לרבות השירותים נשוא נספח זה ו/או הסכם זה ולא תהיה לו כל טענה בשל כך כלפי החברה.
 10. הלקוח מצהיר ומתחייב כי התקשרות עם החברה בנספח זה אינו מהווה הפרה ו/או פגיעה כלשהי בצד ג' כלשהו וכי כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה מטעם צד שלישי בשל פגיעה ו/או הפרה ו/או תקלה ו/או כל תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם השירותים הניתנים על ידי החברה כאמור בנספח זה,  תחול על הלקוח בלבד והוא מתחייב לשאת בכל נזק ו/או עלות שתגרם לחברה באם תוגש תביעה ו/או דרישה כאמור.
 11. אדית פתרונות תוכנה בע"מ תספק ללקוח, בנוסף, פתרון הסרה ממועדון לקוחות לנמענים החפצים להסיר את עצמם מקבלת הודעות בעתיד, באמצעות הודעת SMS  חוזרת (להלן "פתרון ההסרה"). ידוע ללקוח כי מדובר בפתרון טכנולוגי שאינו חסין תקלות, ולמרות ש אדית פתרונות תוכנה בע"מ תעשה כל מאמץ לתקן כל תקלה בו בהקדם האפשרי, היא איננה מתחייבת כי הפתרון כאמור יפעל ללא תקלות. השימוש בפתרון ההסרה ע"י הלקוח יתבצע כפי שהוא (As Is) אדית פתרונות תוכנה בע"מ לא תהיה אחראית על כל תקלה בו או כל נזק שנגרם כתוצאה מהשימוש בו. פיצתה או שיפתה אדית פתרונות תוכנה בע"מ את הלקוח בעבר בגין תקלות כאמור ו/או תעשה כן בעתיד (על-פי שיקול דעתה הבלעדי) – מוסכם בין הצדדים כי פיצוי או שיפוי כאמור ניתן לפנים משורת הדין ואין במתן פיצוי או שיפוי כאמור ע"מ לחייב את אדית פתרונות תוכנה בע"מ להעניקו גם בעתיד.
 12. ידוע ללקוח, כי מחירי ההודעות המוצעים בגדרו של הסכם זה וכן אספקת השירות בכלל תלויה בהתקשרות בין אדית פתרונות תוכנה בע"מ לבין מפעילי רט"ן שונים במישרין או בעקיפין. לפיכך, ככל שהתקשרות כזו תסתיים מכל סיבה שהיא, אדית פתרונות תוכנה בע"מ שומרת על הזכות להביא הסכם זה לידי סיום בהתראה מידית. ככל שבמועד סיום ההסכם תיוותר ללקוח יתרת הודעות שתמורתן שולמה אך לא נשלחו על-ידו, תשיב אדית פתרונות תוכנה בע"מ ללקוח סכום מתוך הסכום ששולם על-ידי הלקוח, היחסי להודעות שלא נשלחו כאמור.
 13. נספח זה אינו בא להחליף ו/או לגרוע מהאמור בהסכם ההתקשרות הכללי אלה בא להוסיף עליו בלבד.

            מגבלות טכניות בשירות העברת הודעות טקסט

תמיכת מכשירים:

מערכת אדית פתרונות תוכנה בע"מ:

חיוב:

ככל שמתבצע חיוב על פי כמות ההודעות הנשלחת – המנוי מחויב על העברה מוצלחת של הודעתו למפעיל הרלבנטי, ולא על הגעה למנוי הסופי.


נספח – הנהלת חשבונות

 1. כל בעל חשבון בתוכנה אשר עושה שימוש בהנהלת החשבונות מצהיר כי השימוש בתוכנה להנהלת החשבונות הינו עבור עוסק אשר בבעלותו, או שהוא מועסק בו, והוא רשום כחוק ברשויות המס.
 2. בכל מקרה בו חשבון אשר משמש מספר עוסק כלשהו, לא יפתח על ידי אותו עוסק אלא על ידי אדם אחר,  החשבון וכל המידע אשר קשור אליו יהיו שייכים לבעלים של העוסק ולא לאדם שפתח את החשבון, ולא תהיה לו כל טענה ו/או זכויות בדבר. בכל מקרה לחברה קיימת הזכות  לבצע כל פעולה בחשבון כאמור, לרבות סגירתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וככל שיסתבר לה שהחשבון מפר את תנאי השימוש או את הוראות הדין.
 3. השימוש בהנהלת החשבונות נעשית בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ולאחר שבחן כי התוכנה מתאימה לצרכיו. בכל מקרה לא תהיה למשתמש כל טענה בשל אי התאמת התוכנה לצרכיו של המשתמש.
 4. החברה מספקת באתר שירותי הנהלת חשבונות שונים, אשר מגוון השירותים ישתנה מפעם לפעם הן בשל עדכונים אותם תעשה החברה והן בשל היקף השירותים אותו ירכוש הלקוח.
 5. משתמש יכול לרכוש שירותי סליקה שיינתנו על ידי החברה, ואשר יגבו בנפרד מכלל שירותי החברה.
 6. יובהר כי שירותי החברה הינם תוכנת הנהלת חשבונות בלבד (פלטפורמה טכנית). החברה איננה מוסכמת להעניק יעוץ בהנהלת חשבונות כלל ואין לראות את מתן השירותים כיעוץ לעניין הנהלת חשבונות כלל. על העושה שימוש בתוכנה לוודא כי הנתונים המוכנסים לתוכנה וכן תוצאות השימוש תואמות את הדין.
 7. הרשיון מוגבל להפקת 500 מסמכים בחודש. שימוש מעל מכסה זאת תגרור עלות של 0.15 ש"ח לכל מסמך נוסף.

צריכים עזרה?
אנחנו כאן בשבילכם

לפנייה מקוונת לתמיכה, השאירו פרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם.